Procedure, vergoeding en wetgeving

Procedure

Nadat u zich heeft aangemeld bij onze praktijk, (telefoonnummer 078-6190278) wordt er een afspraak voor u gemaakt bij één van onze psychologen. Een consult duurt gemiddeld 45 minuten, maar soms kan ook een half consult, of een consult per telefoon of e-mail worden afgesproken. Hiervoor gelden aangepaste tarieven. Tijdens het eerste consult vragen wij u of u akkoord gaat met overleg met en/of het geven van informatie aan uw verwijzend arts, en of u hiertoe een toestemmingsformulier wilt ondertekenen.Bij het eerste consult moet u altijd uw verwijzing en uw verzekeringspasje meenemen.

Het wijzigen of annuleren van afspraken dient altijd minimaal 48 uur van tevoren plaats te vinden via het telefoonnummer van uw eigen psycholoog, daar anders de afgesproken tijd in rekening wordt gebracht. Deze kosten zijn niet declareerbaar bij uw zorgverzekering.

 

Vergoeding

Met ingang van 2014 is het zorgverzekeringsstelsel wat betreft de psychologische zorg veranderd. Vanaf die datum wordt er gewerkt met een zogenaamd ‘Zorgzwaarteproduct’.Een Zorgzwaarteproduct geeft een indicatie waarbinnen de zwaarte(ernst) van uw klachten vallen. Deze producten zijn onder te verdelen in ‘kort’, ‘middel’ of  ‘intensief’. Als u gebruik wilt maken van psychologische hulp is het noodzakelijk u tot de huisarts te wenden voor een verwijzing naar de GB GGZ  dit is de Generalistische Basis GGZ, voorheen eerstelijnspsychologische zorg. Na het afsluiten van de behandeling krijgt u, indien van toepassing, van uw verzekeraar een nota voor het wettelijke eigen risico. Er bestaat de mogelijk zelf de kosten voor de behandeling te betalen. Wij hanteren een tarief voor onverzekerde zorg van €80 per sessie van 60 minuten. Deze kosten zullen per consult  gedeclareerd worden.

Van Rhoon Psychologen levert gecontracteerde zorg voor alle zorgverzekeraars in Nederland. (CZ, Achmea, VGZ, Menzis, DSW, De Friesland, Multizorg en alle labels die onder deze verzekeraars vallen)
Wetgeving (privacy)

De psycholoog legt een dossier aan met uw persoonsgegevens, het behandelplan en aantekeningen over de voortgang van de behandeling. U heeft het recht het dossier in te zien na afspraak met uw behandelaar. Wanneer de behandeling is afgerond wordt het dossier gesloten. De behandelaar is wettelijk verplicht uw dossier 10 jaar te bewaren, waarna het vernietigd wordt. Uw gegevens vallen onder de privacywet. Dit betekent dat er geen informatie over u aan derden wordt verschaft zonder uw toestemming.

 

Klachten
Wanneer u klachten heeft over uw behandeling raden wij u aan dit zo spoedig mogelijk te bespreken met uw behandelend psycholoog. Indien dit niet mogelijk is of niet naar tevredenheid is afgehandeld, kunt u uw klacht ook schriftelijk indienen bij onze praktijk o.v.v. klachtbehandeling. Wanneer ook dit geen oplossing biedt kunt u uw klacht voorleggen aan de LVVP.

 

Kwaliteitscriteria & statuut

Van Rhoon Psychologen voldoet aan de kwaliteitscriteria van de beroepsvereniging LVVP. Ook hebben we een goedgekeurd kwaliteitsstatuut afgegeven door https://www.ggzkwaliteitsstatuut.nl

Praktijk voor Generalistische Basis GGZ voor volwassenen en kinderen